Een gezonde fysieke leefomgeving

De inrichting van de leefomgeving beïnvloedt de gezondheid. Niet alleen via blootstelling aan milieu- en andere omgevingsfactoren, maar ook door het bevorderen of belemmeren van een gezonde leefstijl en sociale cohesie.

Luchtkwaliteit, geluidshinder, geurhinder en bodemverontreiniging zijn de meer ‘klassieke’ milieufactoren waar onder meer de GGD gemeenten over adviseert. Op basis van de adviezen kunnen gemeenten gezondheidsaspecten meewegen in ruimtelijke plannen.

Het beperken van overlast en het terugdringen van de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren heeft het beschermen van de publieke gezondheid tot doel. Het inrichten van de woonomgeving zodat deze gezond gedrag stimuleert, is een manier om de gezondheid te bevorderen.

De inrichting van wijken heeft invloed op de manier waarop mensen er gebruik van maken. Zo heeft de aanwezigheid van veilige wandel-, fiets-, sport- en spelmogelijkheden een positief effect op het actieve beweeggedrag van bewoners. Meer groen in de woonomgeving heeft een positief effect op de ervaren gezondheid en stressgerelateerde klachten van buurtbewoners. Ook hangt groen in de woonomgeving positief samen met de sociale cohesie in de buurt. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met een lage sociaaleconomische status heeft groen een positief effect op gezondheid.

In het advies ‘Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ adviseert de Gezondheidsraad het Rijk en gemeenten dan ook in hun omgevingsvisies uit te gaan van een brede definitie van gezondheid en gezondheid te definiëren in lijn met het concept ‘positieve gezondheid’. Een brede definitie maakt het mogelijk om zowel aandacht te vragen voor de kansen die het nieuwe omgevingsbeleid biedt voor zowel het beschermen als het bevorderen van de publieke gezondheid.

De omgevingsvisie is een beleidsinstrument dat wordt genoemd in de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt. Kenmerkend zijn een integrale benadering van vraagstukken en veel afstemming met betrokken partijen in de voorbereiding, waaronder inwoners.

Voeg toe aan selectie