Gedragsdeskundigen werken samen met huisartsen

De jeugdhulp transformeert. Daarbij kijken gemeenten hoe zij het beste kunnen sturen, zodat een meerwaarde ontstaat voor de inwoners. Het verbinden van mensen, instellingen en organisaties is een eerste vereiste. Iedere discipline werkt immers vanuit zijn eigen professionaliteit. Als gemeente speel je hierin een rol.

In de regio Gelderland-Midden zien we dat gemeenten diverse initiatieven ontplooien. Een voorbeeld is de inzet van specialistische ondersteuning jeugd bij de huisarts in de gemeente Renkum. Doel is het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de jeugd Geestelijke Gezondheidszorg, zodat de zorg wordt ingezet voor de kinderen die het echt nodig hebben. De gemeente wilde dit faciliteren. Een mogelijkheid was gedragswetenschappers koppelen aan de huisartsenpraktijken.

Om dit te realiseren heeft de gemeente Renkum contact gezocht met de jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden. Vanuit de gedachte ‘artsen praten met artsen’ en de ervaring met de bescherming van privacy had aanstelling bij de GGD de voorkeur. Door de komst van gedragsdeskundigen binnen de jeugdgezondheidszorg zal het contact met sociaal maatschappelijke ondersteuning soepeler gaan verlopen. Daarnaast bevordert deze werkwijze het contact tussen huisartsen, jeugdartsen en -verpleegkundigen, het sociaal team van de gemeente, het onderwijs en de jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

“We willen eerder een probleem signaleren en het hulptraject verkorten."

Begin dit jaar zijn gedragswetenschappers jeugd gekoppeld aan de huisartsen in de gemeente Renkum. Wanda Lansbergen (links op de foto) en Gusta de Haan zijn beiden gedragsdeskundigen en goed op elkaar ingespeeld. Zij vullen elkaar moeiteloos aan: “De huisartsen kunnen straks kinderen en ouders op ons spoor zetten als ze het gevoel hebben dat jongeren Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, of er gerelateerde problemen spelen. Ook jeugdartsen kunnen kinderen naar ons doorverwijzen."

"Wij hebben de tijd en expertise om zorgvuldig te kijken naar de hulpvraag: wat is er daadwerkelijk aan de hand en wat past hier? Wat zijn andere oplossingen? Vraagt dit om zwaardere zorg of is het voldoende een aantal gesprekken te voeren en daarmee de hulpvraag uit de wereld te helpen? Door te leiden naar de juiste zorg, hoop je op wachtlijstverkorting en wordt minder geproblematiseerd omdat kinderen op de juiste plek terecht komen.”

"We willen de verbinding leggen tussen de huisartsen en andere partijen en makkelijk bereikbaar zijn voor inwoners. Dan wordt het een win-winsituatie voor kind, gezin, huisarts en gemeente", vertellen de gedragsdeskundigen, "Als het gaat over jeugd kun je natuurlijk niet om de scholen heen. Daar zien ze kinderen heel wat uren in de week en hebben een goed beeld van hen. Interne begeleiders, jeugdartsen en anderen op school zijn een waardevolle bron van informatie en partner voor ons. Net als de sociale teams. Je kunt je voorstellen dat er nauw contact is als er sprake is van complexe hulpvragen.”

De provincie Gelderland heeft op basis van co-financiering subsidie ter beschikking gesteld voor diverse veranderingen binnen het sociaal domein. In de regio Gelderland-Midden hebben verschillende gemeenten ontwikkelingen voorgedragen, waaronder de hierboven beschreven werkwijze met de gemeente Renkum.

 

Voeg toe aan selectie