GGD werkt aan publieke gezondheid

De Regiovisie geeft richting aan de wijze waarop gemeenten in Gelderland-Midden invulling geven aan publieke gezondheid. In opdracht van en samen met hen levert de GGD een bijdrage aan de gezondheid van inwoners.

In de Regiovisie staat dat naast de drie opgaven “de meer ‘medisch georiënteerde thema’s’ onverkort van toepassing” zijn. Wat betekent dit precies? De zin duidt op de (gezondheidsbeschermende) taken die grotendeels bij de GGD belegd zijn. Gezondheidsbescherming heeft een prominente plek in het gezondheidsbeleid. Er zijn nu eenmaal factoren (o.a. milieu, infectieziekten) waartegen mensen zich niet zelf kunnen beschermen. Daar heeft de overheid een taak.

Het takenpakket van de GGD’en is breed en verschilt per regio. In gebieden met grootstedelijke problematiek heeft de GGD een andere focus dan hier, in het oosten van het land. Om meer duidelijkheid te scheppen over de GGD-taken heeft de minister van VWS in 2014 de vier pijlers van de GGD geïntroduceerd: vier fundamentele taken die bij iedere GGD belegd moeten worden.

De vier pijlers zijn:

 1. monitoring/signalering/advies;
 2. gezondheidsbescherming;
 3. crisisbeheersing;
 4. toezicht.
   

Het in maart 2016 verschenen rapport ‘Publieke gezondheid borgen. Een eerste inzicht in de staat van de GGD-en’ van GGD GHOR Nederland beschrijft hoe de GGD’en invulling geven aan de vier pijlers. Daarnaast geeft het een beeld van het stelsel: de relatie Rijk-RIVM en gemeenten-GGD.

De vier pijlers zijn gemeentelijke taken waarvan de uitvoering wettelijk (Wet Publieke Gezondheid) bij de GGD’en ligt. Veel andere GGD-taken hangen met deze vier pijlers samen. Daarom wordt in het rapport ook ingegaan op vijf nauw aan de pijlers verbonden taken. Vrijwel alle GGD’en voeren deze taken uit:

 1. jeugdgezondheidszorg;
 2. openbare geestelijke gezondheidszorg
 3. publieke gezondheid asielzoekers;
 4. gezondheidsbevordering en leefstijl;
 5. forensische geneeskunde.
   

VGGM constateert dat de situatie in onze regio in lijn is met het landelijke beeld. In opdracht van de 16 regiogemeenten geeft VGGM uitvoering aan alle taken die vallen onder de vier pijlers en de vijf taken die met de pijlers zijn verbonden. Doordat GGD Gelderland-Midden onderdeel uitmaakt van de Veiligheids- en Gezondheidsregio, kan VGGM bovendien op integrale wijze invulling geven aan haar adviesrol naar gemeenten. 

Voeg toe aan selectie