Luuk Miedema vervult een brede preventierol

Met het oog op het Preventieakkoord hebben we gesproken met preventiemedewerker Luuk Miedema. Hij werkt in de gemeente Ede, Nijkerk en Rhenen en is preventiemedewerker op gebied van alcohol en drugs.

Gemeenten zijn verplicht in het kader van de Drank- en horecawet een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Luuk Miedema geeft aan dat hij als preventiemedewerker een brede rol vervult. Preventie moet volgens hem iets zijn waar alle partijen binnen de leefwereld van jongeren bij betrokken zijn, denk aan ouders, sportverenigingen en kerken. Het is belangrijk deze partijen op lokaal niveau te betrekken. Miedema: “Inwoners weten het best wat er in hun dorp speelt, zij weten ook wie de drijvende krachten zijn en ze weten ook hoe mensen moeten worden aangesproken. Dus is het belangrijk om te zorgen dat zij het preventiewerk besturen.”  

Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat alle partijen dezelfde boodschap uitdragen, maar wel op een manier die past. Zo kunnen sportverenigingen en kerken samen als doel hebben dat jeugdigen niet overmatig drinken. De manier waarop ze hierover met jongeren communiceren zal verschillen. Bij een voetbalvereniging hoor je ‘drink niet te veel, want dan wordt die wedstrijd morgen niks’ en bij een kerk ‘in de bijbel staat dat je mag drinken, maar niet te veel’. De boodschap is dan hetzelfde, maar wordt op een andere manier uitgedragen.  

Op basis van gesprekken met lokale partijen weet ik wat er speelt

Miedema organiseert op lokaal niveau werkgroepen met vertegenwoordigers die deel uitmaken van de leefwereld van jeugdigen. Denk hierbij aan sportverenigingen, scholen, politie, kerken, ouders en jongerenwerk. Als preventiemedewerker bespreekt hij tijdens de werkgroepen met hen wat lokaal speelt op gebied van alcohol en drugs en wat er nodig is om het alcohol- en drugsgebruik terug te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van lokale kennis, lokale feiten en herkenning. Daarnaast adviseert Miedema de verschillende partijen over hoe zij het beste met jongeren kunnen communiceren over alcohol- en drugsgebruik. Hij geeft voorlichting op scholen en voor ouders. Dit doet hij liever zelf dan dat hij dit uitbesteed aan een andere partij: “Ik weet op basis van gesprekken met lokale partijen wat er speelt. Ook enquêtes onder de jongeren zelf geven een goed beeld.  Wanneer een ouder bijvoorbeeld zegt: maar het alcoholgebruik op deze school valt best mee, kan ik aantonen dat het niet meevalt. Dit maakt het soms makkelijk om in gesprek te gaan en het belang te benadrukken.”
De doelgroep waar Miedema met name op inzet zijn jongeren tot ongeveer 23 jaar, omdat daar de opdracht van de verschillende gemeenten ligt. Hij geeft aan wel wat buiten de lijntjes te kleuren, omdat jongeren pas echt minder gaan drinken als ook andere generaties gaan matigen. Zo vertelt hij dat er steeds meer aandacht komt voor de groep 60-plussers. “De groep 60-plussers behoort ook tot een risicogroep. De huidige 60-plussers komen uit een generatie die meer drinkt. Als deze mensen met pensioen gaan, hebben zij vaak minder te doen, waardoor het ook niet erg is als ze de volgende dag niet fit zijn. Na de 50 breekt je lichaam alcohol minder goed af, waardoor mensen ook sneller dronken worden.”
In Ede is net begonnen met het bereiken van de 60+-groep. Eerst wordt gesproken met mensen die met ouderen werken en vervolgens gaat Miedema het gesprek aan met ouderen tijdens de ouderenmiddag Gezond oud worden. Miedema geeft aan dat het enerzijds voor de eigen gezondheid van ouderen van belang is dat zij zorgvuldig met alcoholgebruik omgaan en anderzijds omdat ouderen ook effect kunnen hebben op andere generaties. Uit onderzoek blijkt dat een 4-jarig kind alcohol al linkt aan feest en ontspanning. Wanneer opa of oma ’s middags bij het oppassen aan de borrel zit, kan het kind dit als normaal ervaren. Kinderen nemen een voorbeeld aan volwassenen.

Van wie leer je goed omgaan met alcohol? 80% van de jongeren vult hier in van mijn ouders.

Miedema geeft aan dat het belangrijk is om ouders te betrekken bij preventie van alcohol en drugs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders van alle factoren het meeste invloed hebben op alcohol en drugsgebruik. Dit blijkt ook de uit de enquêtes die Miedema afneemt onder jongeren. “In de enquêtes wordt gevraagd: van wie leer je goed omgaan met alcohol: je vrienden, school, ouders of de horeca? 80% van de jongeren vult hier in van mijn ouders.”
Ouders worden bij preventie betrokken via diverse netwerkpartners. Dit doet Miedema door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren op de basisschool, in de kerk of bij de voetbalclub of ‘de keet’. Hij geeft daarbij aan dat het belangrijk is om met ouders te praten op de plek dat hun kinderen drinken. Dat noemt Miedema “vindplaatsgericht werken”. Hier kunnen heel concreet afspraken gemaakt worden over openingstijden, hoeveelheden drank en gedrag. Bovendien is hier geen verantwoordelijke professional zoals een horecaondernemer, waardoor ouders het zelf moeten regelen. 

Miedema noemt de bijeenkomsten een succes. Bij de bijeenkomsten op de basisscholen komen gemiddeld één à twee ouders per kind. Sommige scholen geven de kinderen een middag vrij, maar dan is er ’s avonds een verplichte les over alcohol en drugs, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd  Tijdens de bijeenkomsten waar ook jongerenwerkers komen wordt het gesprek aangegaan met ouders over overmatig alcohol- en drugsgebruik.  Miedema vindt het belangrijk dat ouders de preventiemedewerkers kennen. Naast dat hij zich laat zien op scholen en bij andere partijen die met jeugdigen te maken hebben, plaatst hij ook regelmatig een bericht in het plaatselijke krantje: “Het grappige is dat het lokale krantje beter werkt dan de Social Media.”
Het komt geregeld voor dat ouders Miedema benaderen en om advies of hulp vragen. Hij bekijkt met de ouders wat precies het probleem is en bij wie ze terecht kunnen. Hij verwijst ze zo nodig door naar andere professionals. De aanpak van Luuk Miedema is niet alleen op groepsniveau, maar ook op individueel niveau, maatwerk is belangrijk.

Voeg toe aan selectie