Meeste jongeren zijn gelukkig en hebben vertrouwen

Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in onze regio. Jongeren in Nederland behoren tot de gelukkigste van de wereld. Gelderland-Midden wijkt niet af. De meeste jongeren zijn gelukkig en hebben vertrouwen in de toekomst. Er zijn niet méér kinderen met problemen, maar er zijn nog steeds veel kwetsbare kinderen.

Dit beeld komt naar voren in de integrale rapportage jeugd die GGD Gelderland-Midden dit najaar heeft opgeleverd. De rapportage geeft een brede kijk op de kinderen en jongeren in uw gemeente en in de regio Gelderland-Midden.

Kwetsbaarheid is van alle tijden. Opgroeien in een kwetsbaar gezin geeft kinderen een minder goede start. Vanuit historisch perspectief zien we dat er niet meer kwetsbare kinderen bij komen, maar dat de oorzaak van die kwetsbaarheid in de loop der jaren verandert. Tegenwoordig is bij de kwetsbare gezinnen vaak sprake van een laag inkomen en minder mogelijkheden om gebruik te maken van voorzieningen zoals sport en activiteiten. Hierdoor dreigen kinderen uitgesloten te raken.

Laaggeletterdheid, een laag IQ, het ontbreken van gezondheidsvaardigheden, ... en ondertussen voed je als ouder ook je kinderen op.

Daarnaast groeien steeds meer kinderen op in een eenouder- of nieuw samengesteld gezin. Ook onder deze groep komt meer kwetsbaarheid voor. De manier waarop ouders uit elkaar zijn gegaan, zoals een vechtscheiding, heeft hier invloed op. De jeugdartsen van GGD Gelderland-Midden herkennen dit als een groeiend probleem in de regio.

Het in kaart brengen van kwetsbare kinderen geeft inzicht en mogelijkheden om specifieker beleid in te zetten voor deze groep. Een verschuiving is zichtbaar in het denken over het behalen van gezondheidswinst waarbij niet alleen wordt ingezet op leefstijlinterventies. Sommige gemeenten kiezen bewust voor het aanpakken van armoede als 'knop om aan te draaien'.

Sociaal economische status
Zoals u zult zien wordt de invloed die sociaal economische gezondheidsverschillen hebben op de jeugd in de integrale rapportage inzichtelijk. De gezondheid van kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met een lage sociaal economische status (SES) is vergeleken met kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een hoge SES. Gezondheidsverschillen zijn ook bij kinderen en jongeren al duidelijk te zien.

Deze focus op kwetsbaarheid en SES is bewust gekozen. De aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen en het bieden van een vangnet aan de zeer kwetsbaren zijn belangrijke opgaven in de Regiovisie Publieke Gezondheidszorg. De jeugdrapportage sluit hierop aan en geeft handvatten om de visie te vertalen naar lokale beleidskeuzes.

In de eerste plaats staan de ouders voor de uitdaging om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. Sommige ouders kunnen daarin ondersteuning gebruiken. Zonder bepaalde groepen onder het vergrootglas te willen leggen, valt op dat mensen met weinig opleiding, weinig geld en zonder sociale steun minder aan kunnen, dan mensen die dit allemaal wel hebben.

Een paar cijfers
Uit de integrale jeugdrapportage blijkt dat 19% van de kinderen tussen 0 en 12 jaar in Gelderland-Midden opgroeit in een gezin dat moeite heeft met rondkomen. Ook komt naar voren dat kinderen die opgroeien in een gezin dat moeite heeft met rondkomen mentaal minder gezond (17% tegenover 7%) zijn.
In klas 1-2 van het voortgezet onderwijs heeft 19% van de jongeren last van (ernstig) overgewicht. Bij jongeren die opgroeien in een gezin met een lage SES is dit 24%. In gezinnen met een hoge SES betreft het 15% van de jongeren.

Meer weten over cijfers en beleidsthema’s? Klik hier.

 

Voeg toe aan selectie