Ruimte in Regiovisie voor lokaal beleid

In de Regiovisie is ervoor gekozen om specifieke aandacht te vragen voor de groepen met grote gezondheidsrisico’s. Groepen die op basis van achtergrondkenmerken, betrokkenheid en competenties extra ondersteuning nodig hebben.

Denk aan inwoners die:

  • een lage sociaaleconomische status hebben;
  • een chronische aandoening en daardoor een lage participatiegraad hebben;
  • zeer kwetsbaar zijn (vaak zijn dit inwoners met weinig zelfregie).

Daarom komen deze drie categorieën nadrukkelijk terug in de drie maatschappelijke opgaven voor de publieke gezondheid.

Waar je als gemeente lokaal op wilt sturen, hangt af van de lokale problematiek, lokale infrastructuur en de gemeente specifieke waarden. GGD Gelderland-Midden ontwikkelde voor de regiogemeenten onderstaand Radermodel. Het is gebaseerd op indicatoren die helpen om risicogroepen te definiëren en aangrijpingspunten voor beleid te vinden.

Het Radermodel ‘draait’ op informatie en brengt uiteenlopende bronnen samen. Vanuit hun taken hebben gemeenten en GGD een groot aantal gegevens tot hun beschikking. Daarnaast zijn er partijen die ook een schat aan informatie hebben, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en de regionale ondersteuningsstructuur (met als kerntaak het bevorderen van een integraal zorgaanbod in de eerste lijn). Niet alleen de cijfers, maar juist ook de gezamenlijke duiding en interpretatie hebben meerwaarde. Welke patronen zien we? Welk verhaal vertellen de cijfers? Het zijn namelijk deze verhalen die maken dat de ene gemeente inzet op armoedebestrijding en de andere de prioriteit legt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl.

 

 

Toelichting Radermodel:

De lichtblauwe raders zijn factoren die invloed hebben op de gezondheid. Ze grijpen in elkaar. ‘Draaien’ aan een van de raders heeft effect op de andere raders. De donkerblauwe raders zijn de uitkomstmaten. ‘Goed’ scoren op alle raders leidt tot ‘goed’ scoren op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en kwaliteit van leven. Een goede score op alle raders leidt tot een afname van het zorggebruik. Deze indicatoren komen overeen met de basisindicatorenset die GGD GHOR NL samen met KING heeft ontwikkeld, zodat Nederlandse gemeenten onderling vergeleken kunnen worden, zie www.gezondheidinsociaaldomein.nl.

Voeg toe aan selectie